Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie www.onelove.pl

1. Stowarzyszenie Planeta Młodych prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W niniejszym regulaminie nazwa Stowarzyszenie Planeta Młodych używana będzie wymiennie z www.onelove.pl

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.onelove.pl.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Stowarzyszenia Planeta Młodych.

4. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
a) częściowa realizacja zamówienia,
b) wydłużenie czasu oczekiwania,
c) anulowanie całości zamówienia.

5. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

6. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.onelove.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub kurierem.

8. Onelove.pl zastrzega, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwilą zawarcia umowy nazywamy moment oświadczenia woli obu stron, z którego wynika decyzja osiągnięcia określonego skutku w sferze poddanej regulacji prawnej – kupna/sprzedaży.

9. W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu. Po zawarciu umowy – jest nim moment oświadczenia woli obu stron (kupującego i sprzedającego), kupujący nie może zrezygnować z realizacji zamówienia.

10. Onelove.pl zastrzega także prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11. Onelove.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

12. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne www.onelove.pl nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych.

13. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik ww.onelove.pl będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. www.onelove.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązania z Klientem kontaktu.

14. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy www.onelove.pl zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów do kwoty zamówienia.

15. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej podania błędnego adresu lub kodu pocztowego www.onelove.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami transportu zamówienia.

16. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Konsumentem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

17. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

18. Realizacja sprzedaży w sklepie www.onelove.pl odbywa się według poniższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.onelove.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla Stowarzyszenia Planeta Młodych.

20. Wszyscy Klienci udostępniający nam swoje adresy email są automatycznie dodawani do naszej listy mailingowej. www.onelove.pl będzie używała adresów tylko do własnych celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

21. www.onelove.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.